Thứ hai , 09-04-2018

Hoạt động Các Câu Lạc Bộ của Trường HUFI.

1. Câu Lạc Bộ HUFI GUITAR:

2. CLB PHÁT TRIỂN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
 
 
3. CLB TÌNH NGUYỆN XANH: